Diorama
"Il bisonte europeo nella foresta di Bielowieza" (dimensioni: 5x4 m, fondale di Uwe Thürnau)
Museo di Storia Naturale di Milano

Diorama "European Bison in Bielowieza forest" (dimensions: 5x4 m, background painted by Uwe Thürnau)
Natural History Museum of Milan