Diorama "Comunità palustre nel Lago di Mantova" (1 x 1,5 m, fondale di Uwe Thürnau) - Museo di Storia Naturale di Milano

Diorama "Pond community" (1 x 1,5 m, background painted by Uwe Thürnau) - Natural History Museum of Milan