Diorama "La marmotta nel Parco Orsiera Rocciavré" (1,5 x 2 m, fondale di Uwe Thürnau) - Museo di Storia Naturale di Milano

Diorama "Marmot" (1,5 x 2 m, background painted by Uwe Thürnau) - Natural History Museum of Milan