Diorama "Bob-cat e Jack-rabbit, Parco del Saguaro (U.S.A.)" (2 x 3 m, fondale di Uwe Thürnau) - Museo di Storia Naturale di Milano

Diorama "Bob-cat and Jack-rabbit in the Saguaro N.P. (U.S.A.)" (2 x 3 m, background painted by Uwe Thürnau) - Natural History Museum of Milan