Diorama "La foresta di Tek in India " (9 x 4 m, fondale di Uwe Thürnau) - Museo di Storia Naturale di Milano

Diorama "Indian Teak forest" (9 x 4 m, background painted by Uwe Thürnau) - Natural History Museum of Milan