Diorama "Lo yak sulle montagne del Tibet" (4 x 4 m, fondale di Uwe Thürnau) - Museo di Storia Naturale di Milano

Diorama "Yak" (4 x 4 m, background painted by Uwe Thürnau) - Natural History Museum of Milan